Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 14, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 20 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄/10-06-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού … και λοιπές διατάξεις».
  1. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … των διδασκόντων».
  2. Την αριθμ. 184140/Γ1/2-11-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τήρηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων τοποθετημένων σε σχολικές μονάδες».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5, του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3, του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
  5. Την αριθ. πρωτ. 163629/ΓΔ4/4-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48 Ν.4415/2016»
  6. Την ανάγκη κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων  της περιφερείας μας.
  7. Την αριθ. 21η/15-12-2017 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

 

Αποφασίζουμε

 

Α) Τροποποιούμε τις διαθέσεις, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εξής:

Α/Α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΧΡ. ΩΡΑΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡ. ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Ή ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΩΡΕΣ

1.      

700906

Τζιλίνης Αναστάσιος

ΠΕ11

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καστοριάς

10

6

 Δ/ντής

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καστοριάς

Σχολική Βιβλιοθήκη

6

2.       

193294

Τσέτσινα Θεολογία

ΠΕ02

1ο Γυμνάσιο Καστοριάς

18

1

 

1ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Γραμματειακή Υποστήριξη

1

3.       

173488

Ρασβάνη Μαρία

ΠΕ02

1ο Γυμνάσιο Καστοριάς

18

4

 

1ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Γραμματειακή Υποστήριξη

4

4.       

206162

Παντούλης Σπυρίδων

ΠΕ19

ΓΕΛ Άργους Ορεστικού

20

 

 

ΓΕΛ Άργους Ορεστικού

Γυμνάσιο Βογατσικού

Γραμματειακή Υποστήριξη

3

3

5.       

186943

Πλούσιος Κωνσταντίνος

ΠΕ11

ΕΠΑΛ Καστοριάς

20

7

 

Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Γραμματειακή Υποστήριξη

7

 

 

Β) Ανακαλούμε τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με 1 ώρα γραμματειακή υποστήριξη, του εκπαιδευτικού Παπαδόπουλου Θεόδωρου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς, λόγω αλλαγής του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου από 12/12/2017.

 

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες – Δ/ντές να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα ευθύνης τους και τους αφορά η, κατά τα αναγραφόμενα, συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Σε περίπτωση που προκύψουν διδακτικές ανάγκες στους κλάδους ή ειδικότητες των αναγραφόμενων εκπαιδευτικών, κατόπιν πρότασης του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., απόφασης της οικείας Διευθύντριας Εκπαίδευσης και έγκρισης της Απόφασης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας,  ανατίθενται στους ως άνω εκπαιδευτικούς διδακτικά καθήκοντα.