Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
 2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
 3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων».
 4. Την αριθ. 136504/Ε1/11-8-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».
 5. Τις αριθ.: α) 124526/Ε2/20-7-2017, β) 140898/Ε2/25-8-2017 και γ) 142219/Ε2/29-8-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β΄/θμιας Εκπ/σης».
 6. Το αριθ. Φ11.2/4399/28-8-2017 έγγραφό μας «Πρόσκληση δήλωσης …. για το διδακτικό έτος 2017-2018».
 7. Την αριθ. 5829/21-9-2017 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας»
 8. Το αριθ. πρωτ. Φ.11.2/103/14-11-2017 έγγραφο του Ε.Κ Καστοριάς
 9. Τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
 10. Τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιφερείας μας.
 11. Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
 12. Την αριθ. 21η/15-12-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

 1. Πλούσιο Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ11, του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για: α) 1 ώρα (με Β΄ ειδικότητα 12.08) στο Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς, β) 1 ώρα (με Β΄ ειδικότητα 12.08) στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς και γ) 4 ώρες στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 6-12-2017.
 2. Αργυρόπουλο Παναγιώτη, αναπληρωτή κλάδου ΠΕ16, του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 23 ώρες για: α) 4 ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς, β) 5 ώρες στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου και γ) 5 ώρες στο Γυμνάσιο Μεσοποταμίας, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-12-2017.
 3. Νώτη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ17.02, του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 16 αντί 13 ώρες στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-12-2017.
 4. Ρήμου Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09, του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 8 αντί 4 ώρες στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-12-2017.
 5. Παπανδρέου Χρήστο, κλάδου ΠΕ17.02, του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες για 9 αντί 5 ώρες στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 18-12-2017.

 

 

Αφού ελήφθησαν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι μεταβολές στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αποβλέπουν:

 1. στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και στην κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων
 2. στην ικανοποίηση της ανάγκης εξορθολογισμού των οδοιπορικών δαπανών για τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών.