Αρ. πρωτ. 211624/Δ2/04-12-2017 (ΑΔΑ 6ΘΙΨ4653ΠΣ-1ΝΤ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018» και τα συνημμένα αυτής.