Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας ως εξής:

...