ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/οικ.36130/27-10-2017 (ΑΔΑ:7ΑΘ9465ΧΘΨ-Χ8Ε) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης» για ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.