Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
  2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων».
  4. Την αριθ. 136504/Ε1/11-8-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».
  5. Τις αριθ.: α) 124526/Ε2/20-7-2017, β) 140898/Ε2/25-8-2017 και γ) 142219/Ε2/29-8-2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β΄/θμιας Εκπ/σης».
  6. Το αριθ. Φ11.2/4399/28-8-2017 έγγραφό μας «Πρόσκληση δήλωσης …. για το διδακτικό έτος 2017-2018».
  7. Την αριθ. 14η/8-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς...