Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2057/15-06-2017 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 89686/Δ2/29-05-2017 Κ.Υ.Α. με θέμα «:Ίδρυση Μουσικών Γυμνασίων» και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: 7ΔΝΙ4653ΠΣ-Θ6Ω.