Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, τ.Α΄, 11-5-2016), άρθρο33, παρ.5, μετά από σχετικές εισηγήσεις του οικείου ΠΥΣΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η Διευθύντρια της ΔΔΕ Καστοριάς, εξέδωσε τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/6391/9-11-2016 και Φ.11.1/6821/25-11-2016, με τις οποίες ορίζεται η κάλυψη / συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των συμπεριλαμβανόμενων σε αυτές εκπαιδευτικών....