Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (που είναι ονομαστικά ή λειτουργικά υπεράριθμοι), σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας ως εξής:

 

... 

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης, που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

...

Γ) Ανακαλούμε τις διαθέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως εξής:

...