Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο ΦΕΚ Β΄ 2605/23-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.

Στο ΦΕΚ Β΄ 2628/24-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 133162/Δ2/11-08-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.