Αναρτούμε εκ νέου το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπληρωμένη με βάση τις διευκρινίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.