Αναρτούμε εκ νέου το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπληρωμένη με βάση τις διευκρινίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων… διδασκόντων»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού… και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-50-2015) καθώς και τα άρθρα 17 και 22 του ίδιου νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  4. Την αριθ. πρωτ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 (ΦΕΚ 46/τ.Β΄/19-01-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»
  5. Την αριθ. πρωτ. Φ.353.1/8/8934/Ε3/22-1-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»
  6. Την αριθ. πρωτ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊστάμενων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».
  7. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Προκηρύσσει

 

Την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και

 

προσκαλεί

 

τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 8-2-2016 έως και την Παρασκευή 12-2-2016.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Ν.4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.