Σας αποστέλλουμε σε Πίνακα (συνημμένο 1) τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τον Τελικό Πίνακα Μορίων (συνημμένο 2) των Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα αντικειμενικά μόρια, καθώς τα μόρια που έλαβαν κατά τη μυστική ψηφοφορία.