Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης με τίτλο: «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση / πρόταση τους (έντυπο Α) και τα συνοδευτικά έντυπα (Παράρτημα Β), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, το αργότερο μέχρι και 08/05/2019. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και έκδοσης των σχετικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την ομάδα υποστήριξης του έργου, μέσω της επιλογής που διατίθεται στο μενού «Help Desk» της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης στοιχείων http://kppmis.cti.gr/kppmis.