Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Στο άρθρο 47 του Ν.4569/18 (ΦΕΚ 179 Β΄) καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ΚΥΣΔΙΠ, όπως και το προσωπικό που υπάγεται σε αυτό, ενώ προβλέπεται ότι όταν συζητούνται θέματα διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ. 26 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ. 51 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ. 54 Α΄), του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄.

Με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ.876Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562 Β’) ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246 Β’) και ΔΙΔΑΔ Φ.Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3974 Β’) όμοιες, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των ως άνω εκπροσώπων.
Με την αριθ. πρωτ. 171272/Ν4/12-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΗΩ4653ΠΣ-ΨΑ3) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατάθηκαν οι προθεσμίες που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π..
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με την ως άνω Υπουργική απόφαση: