Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄),
β. της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’),
γ. του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’),
δ. του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει,
ε. των αριθ. ΔΙΚΠΡ /Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876 Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562 Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246 Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ. 20881/11-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ)) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
3. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λόγω μη ολοκλήρωσής τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις των αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876 Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562 Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246 Β’), και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων, εξαιτίας της ανάγκης υλοποίησης της διαδικασίας που προέκυψε από τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4569/20187 (ΦΕΚ 179 Α’)


Αποφασίζουμε


Παρατείνουμε τις προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικών υπαλλήλων, ως ακολούθως: