Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) ΥΠΕΝ, θα προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224) όπως ισχύει, των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων ως ακολούθως:

Συνημμένα
Download this file (Συνημμένο χωρίς τίτλο 00099.pdf)Πρόσκληση[ ]2487 kB