Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1728/18/1043145/24-5-2018 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ:6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής
Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, σύφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: