Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση των διατάξεων του ν. 3730/2008(Α΄262), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3868/2010(Α΄129), για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημοσίους υπαλλήλους στις υπηρεσίες τους επισύρει Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις.
Ειδικότερα η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημοσίους υπαλλήλους, συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου, επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο προβλεπόμενο εκ του ν.3868/2010. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθεισών όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή ακόμη αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.