Στο πλαίσιο αποτύπωσης της λειτουργίας και της δράσης των Σ.Ε.Φ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018, σας αποστέλλουμε συνημμένο Υπόδειγμα της Έκθεσης Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.).
Οι Υπεύθυνοι/ες των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) θα προωθήσουν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους το υπόδειγμα της Έκθεσης. Η Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων θα συμπληρωθεί από τους/τις Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων και θα αποσταλούν στον/στην Υπεύθυνο/η του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε.
Σε περίπτωση που σε σχολική μονάδα δεν έχει ορισθεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., παρακαλούνται να υπογράψουν την Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων, εκτός από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τις Εργαστηριακές Δραστηριότητες.