Συνημμένο αρχείο με την υπ' αριθμ.  40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια των αναφερόμενων σε αυτή υπηρεσιακών μεταβολών και των προπαρασκευαστικών πράξεών τους κατά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.