Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 201218/Δ2/20-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 7865/20-11-2017 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 47/16-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS ( Ε.Ε.Μ.Α.Α.). Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.