Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 186845/Δ2/01-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στο με αρ. πρ.87/14-07-2017 έγγραφό σας, που αφορά στην έγκριση δράσεων
και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 44/30-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση των
προτεινόμενων εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολικές μονάδες ΔΕ της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς από το Κέντρο σας, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή του σχολείου να είναι προαιρετική, να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη των Διευθυντών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο
Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
2. να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο
Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, καθώς και έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών,
3. η υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των
σχολείων, από τα στελέχη του Κέντρου, δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε
διαφημιστικού υλικού.

Attachments:
Download this file (ΕΞ - 210870 - 2017.pdf)ΕΞ - 210870 - 2017.pdf[ ]416 kB