Ο ρ ί ζ ο υ μ ε ως Περιφερειακό Υπεύθυνο Συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του
Κοινωνικού Σχολείου για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, την κ. Νιάκα Ευγενία, ΠΕ70,
Σχολική Σύμβουλο, με Α.Μ. 559490.

Σχετικό Έγγραφο