Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 151184/ΓΔ4/13-9-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 7474/02-11-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 44/30-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό υλικό της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» για μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18, με τις εξής προϋποθέσεις: